Sukurtas baudžiamųjų bylų elektroninių paslaugų portalas

2021-09-14

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Nacionaline teismų administracija įgyvendino 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ lėšomis finansuojamą projektą „Elektroninių paslaugų, skirtų fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo vykdymo metu, sukūrimas“ (toliau – Projektas), kurio metu modernizuota Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema  ir sukurtas baudžiamųjų bylų elektroninių paslaugų portalas (toliau – EPP), skirtas naudoti baudžiamojo proceso dalyviams dalyvaujantiems ikiteisminiame tyrime.

EPP sudaryta galimybė baudžiamojo proceso dalyviui pateikti procesinius dokumentus bei kitą su ikiteisminiu tyrimu susijusią informaciją elektronine forma. Taip pat EPP proceso dalyvis gali susipažinti su procesiniais dokumentais, tiek su pačia ikiteisminio tyrimo eiga, pasirašyti pateiktus dokumentus elektroniniu parašu, užfiksuojant susipažinimo ar pasirašymo faktą ir laiką, pateikti skundus, prašymus ir kitus procesinius dokumentus, gauti informaciją apie tam tikrus tyrimo sprendimus, pagal turimas teises susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, jos eiga, atlikti mokėjimus, derinti bei peržiūrėti planuojamų baudžiamojo proceso veiksmų atlikimo datas ir laikus.

Projekto metu sukurta sudėtinė elektroninė paslauga pagal gyvenimo įvykį „Dalyvauju ikiteisminio tyrimo procese“, kurią sudaro šešios bendradarbiavimo lygio elektroninės paslaugos:

  1. Ikiteisminio tyrimo procedūros vykdymas, išsikviečiant tyrime dalyvaujantį asmenį.
  2. Susipažinimas su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga ir jos kopijų užsakymas.
  3. Informavimas apie ikiteisminio tyrimo sprendimus, įvykius.
  4. Papildomos, su ikiteisminiu tyrimu susijusios informacijos teikimas.
  5. Prašymų, skundų, susijusių su ikiteisminio tyrimo procesu, teikimas.
  6. Su ikiteisminiu tyrimu susijusių mokėjimų valdymas.